Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wszelkie informacje na temat udostępniania dokumentacji medycznej medycznej w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

formy udostepniania

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń medycznych w formie kserokopii oraz do wglądu w siedzibie przychodni.

komu udostepniana

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji o stanie zdrowia, dokumentacja wydawana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do dostępu do jego dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

jak uzyskac kopie

  • Zgłosić potrzebę wykonania kopii dokumentacji medycznej w Punkcie Ksero (parter),
  • Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem,
  • W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się we wnioskowanej dokumentacji medycznej – (wzór upoważnienia w materiałach do pobrania).

opłaty

Za wykonanie na prośbę pacjenta kserokopii dokumentacji medycznej przychodnia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pobiera opłatę w wysokości 0,49 zł za jedną stronę kserokopii.