AKTUALNOŚCI


15 kwietnia 2014 Konkursy ofert

Znak: ZPS – KA  – 50/ 2014                                               Tarnów,  15.04.2014r.

 

Dotyczy :     Konkursu Ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni  Neurologicznej, Pracowni Elektrofizjologii EMG oraz opisu badania EEG.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Udzielający zamówienie zawiadamia, iż w  przedmiotowym postępowaniu w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych w Poradni neurologicznej ,  Pracowni Elektrofizjologii EMG oraz  opisu badania EEG  została wybrana jako najkorzystniejsza oferta :

 

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska, lek. med. Robert Świątek, neurolog, 33-100 Tarnów, ul. Czapskiego 19


3 kwietnia 2014 Konkursy ofert

Zarząd

Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

 

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27  Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

 

konkurs ofert na zlecenie  udzielania  świadczeń opieki zdrowotnej

zaprasza

do składania ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych przez lekarzy w Poradni:

 

Neurologicznej

 

Pracownia elektrofizjologii EMG

 

Opis badania EEG

Umowy  o udzielanie wymienionych świadczeń  zawarte będą na okres:   1 maja  2014r. do   31 grudzień 2017r. Data 01.05.2014 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

Z warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi można zapoznać się w siedzibie ZPS sp. z o.o. dział kadr (pok. 417) tel 146310216 od dnia 3 kwietnia 2014r. w godzinach 8.00 – 14.00

 

Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 14 kwietnia 2014r. do godz. 10.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych”.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 kwietnia  2014r. g.11.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Przychodni Specjalistycznych  sp. z o.o. i na tablicy informacyjnej w siedzibie ZPS sp z o.o.  w dniu  15.04. 2014r.

 

Tarnów, dn. 3 kwietnia  2014roku7 lutego 2014 Konkursy ofert
ZPS-ONR-3321/01/2014 Tarnów, dnia  7 lutego 2014

 

Dotyczy: konkursu ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie protetyki.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Udzielający zamówienia zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na prace techniczne w zakresie protetyki, została wybrana oferta złożona przez:


Pracownie Stomatologiczną Jolanta Ryżanowska, al. Piaskowa 11,
33 – 100 Tarnów 

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie konkursu ofert jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Przyjmującego zamówienie: Pracownia Stomatologiczna Jolanta Ryżanowska spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienia i jest ofertą korzystną cenowo.

 27 stycznia 2014 Konkursy ofert

Zarząd
Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

konkurs ofert na prace techniczne w zakresie protetyki

(CPV: 33.13.81.00-7)

(Czas realizacji zamówienia: 5 marca 2014 r. – 28 luty 2017 r.)

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

 

Szczegółowe materiały o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji oraz formularze ofertowe wraz z projektem umowy dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia:

 Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1, pok. 427

od dnia 27 stycznia 2014 r., w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.zps.tarnow.pl, zakładka „Konkursy ofert”. Informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 14 63 10 203.

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 4 lutego 2014 r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie protetyki”.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 lutego 2014r. g.12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

 

 Termin związania ofertą    30 dni od  upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Tarnów, dn. 24 stycznia  2014 roku

Materiały do pobrania:31 grudnia 2013 Konkursy ofert


Dotyczy :     Konkursu Ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poradni   neurologicznej oraz opisu badania EEG.

 

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Udzielający zamówienie zawiadamia, iż w  przedmiotowym postępowaniu w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych w poradni neurologicznej oraz  opisu badania EEG  zostały wybrane oferty :

 

  • Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny Renata Szczeszek –Kuczkowska specjalista neurolog, 33-100 Tarnów ul. Krasińskiego 32

 

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Kiwior lekarz neurolog       33-100 Tarnów, ul. Królowej Jadwigi 26

 

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny lek. med. Katarzyna Schneider 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 22

 

 

Uzasadnienie :

Oferty wymienione wyżej spełniały wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienie.19 grudnia 2013 Konkursy ofert

Zarząd

Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

 

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27  Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

 

konkurs ofert na zlecenie  udzielania  świadczeń opieki zdrowotnej

zaprasza

do składania ofert w celu  zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych przez lekarzy w Poradni:

 

Neurologicznej

 

Opis badania EEG

 

Umowy  o udzielanie wymienionych świadczeń  zawarte będą na okres:   1 styczeń  2014r. do   31 grudzień 2017r. Data 01.01.2014 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

Z warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi można zapoznać się w siedzibie ZPS sp. z o.o. dział kadr (pok. 417) tel 146310216 od dnia 19 grudnia 2013 r. w godzinach 8.00 – 14.00

 

Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 30 grudnia 2013 r. do godz. 10.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych”.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 grudnia 2013r. g.11.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Przychodni Specjalistycznych  sp. z o.o. i na tablicy informacyjnej w siedzibie ZPS sp z o.o.  w dniu  grudnia 2013r.

 

 

Tarnów, dn. 19 grudnia  2013 roku18 grudnia 2013 Konkursy ofert

 

Znak: ZPS – KA  – 124/ 2013 Tarnów, 18.12.2013

 

Dotyczy :     Konkursu Ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Udzielający zamówienie zawiadamia ,iż przedmiotowym postępowaniu w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badan specjalistycznych w poradniach zostały wybrane oferty :

 

Chorób Płuc:

Specjalistyczny Gabinet Lekarski Bożena Ciastoń –Dudek, 33-100 Tarnów , ul. Zamkowa 99

Specjalistyczny Gabinet Lekarski Edward Laska, specjalista chorób płuc 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 15

Okulistyczna, Badanie USG

Okulistyczny Gabinet Lekarski  lek. med. Beata Mikosz, 33-100 Tarnów ul. Zamkowa 62k

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny Agnieszka Skalska –Dziobek, 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 13/1

Otorynolaryngologiczna

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Małgorzata Kosmala –Łakoma specjalista otolaryngolog, 33-100 Tarnów, ul. Kalinowskiego 3

 Chirurgii Ogólnej/Oddział Leczenia Jednego Dnia 

Gabinet Lekarski  Piotr Skrobisz  specjalista chirurgii dziecięcej, 33-100 Tarnów, Karpacka 11

Reumatologiczna

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Urszula Kukułka – Niećko specjalista chorób wewnętrznych specjalista reumatolog 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Brzozowa 11

Prywatny Gabinet Lekarski Elżbieta Bartnik –Ożga lekarz chorób wewnętrznych specjalista reumatolog, 33-100 Tarnów, ul. Bema 5

W postępowaniu odrzucono trzy oferty.

Uzasadnienie :

Oferty wymienione wyżej spełniały wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienie.

 

 

 13 grudnia 2013 Konkursy ofert

                    ZPS-ONR-3321/01/2013

Tarnów, dnia 13 grudnia 2013 r.

 

Dotyczy: konkursu ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie ortodoncji.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Udzielający zamówienia zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na prace techniczne w zakresie ortodoncji, została wybrana oferta złożona przez:


Pracownie Protetyczną Beata Wierzbicka, ul. Cz. Miłosza 29,
33 – 100 Tarnów 

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie konkursu ofert jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Przyjmującego zamówienie: Pracownia Protetyczna Beata Wierzbicka spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienia i jest ofertą korzystną cenowo.

 

 9 grudnia 2013 Konkursy ofert

Zarząd
Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

konkurs ofert na zlecenie  udzielania  świadczeń opieki zdrowotnej

zaprasza

do składania ofert w celu  zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych przez lekarzy w Poradniach:

Chorób Płuc

Neurologiczna, Opis badania EEG

Okulistyczna, BadanieUSG

Otorynolaryngologiczna

 Chirurgii Ogólnej / Oddział Leczenia Jednego Dnia

Reumatologiczna

Umowy  o udzielanie wymienionych świadczeń  zawarte będą na okres:   1 styczeń  2014r. do   31 grudzień 2017r. Data 01.01.2014 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

Z warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi można zapoznać się w siedzibie ZPS sp. z o.o. dział kadr (pok. 417) tel 146310216 od dnia 9 grudnia 2013 r. w godzinach 8.00 – 14.00

Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych”.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 grudnia 2013r. g.12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Przychodni Specjalistycznych  sp. z o.o. i na tablicy informacyjnej w siedzibie ZPS sp z o.o.  w dniu 18 grudnia 2013r.

Tarnów, dn.9 grudnia  2013 roku28 listopada 2013 Konkursy ofert

Zarząd
Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

konkurs ofert na prace techniczne w zakresie ortodoncji

(CPV: 33.13.50.00.00-5)

(Czas realizacji zamówienia: 1 styczeń 2014 r. – 31 grudzień 2016 r.)

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

 

Szczegółowe materiały o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji oraz formularze ofertowe wraz z projektem umowy dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia:

 Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1, pok. 427

 od dnia 27 listopada 2013 r., w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.zps.tarnow.pl, zakładka „Konkursy ofert”. Informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 14 63 10 203.

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 9 grudnia 2013 r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert
na wykonywanie prac technicznych w zakresie ortodoncji”.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 grudnia 2013r. g.12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

 

 Termin związania ofertą    30 dni od  upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Tarnów, dn. 27 listopada  2013 roku

Materiały do pobrania:


Zespół Przychodni Specjalistyczych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support