AKTUALNOŚCI


Tarnów: dostawa narzędzi i materiałów stomatologicznych dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 186998 – 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. , ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 631 02 10, faks 14 627 44 43.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zps.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa narzędzi i materiałów stomatologicznych dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie 24 miesięcy narzędzi i materiałów stomatologicznych dla potrzeb Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp.z o.o. w Tarnowie. 2. Narzędzia i materiały stomatologiczne pod względem asortymentu i ilości określone są w załącznikach od nr I do nr V, które stanowią integralną część SIWZ: a) Załącznik nr I – materiały stomatologiczne – wypełnienia b) Załącznik nr II – narzędzia stomatologiczne – np. zgłębniki, nakładacze, łyżki, imadła c) Załącznik nr III – pomocnicze materiały stomatologiczne d) Załącznik nr IV – wiertła stomatologiczne e) Załącznik nr V – oleje do konserwacji końcówek stomatologicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.18.10-1, 33.13.15.10-5, 33.13.16.00-3, 33.13.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( załącznik nr 1). 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 2). 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp (załącznik nr 3). 4. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany towar będący przedmiotem zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, w szczególności – kiedy jest to uzasadnione specyfiką towaru – że spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz.679). (załącznik nr 4). 5. Wykonawca wskaże część zamówienia, którą powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5). 6. Wypełnione załączniki nr I do nr V

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku kiedy konieczność wprowadzenia zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany takie będą korzystne dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zps.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Przychodni Specjalistycznych sp.z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 33-100 Tarnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Przychodni Specjalistycznych sp.z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 33-100 Tarnów, pok. nr 425 lub sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieTarnów: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer ogłoszenia: 161448 – 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 631 02 10, faks 14 627 44 43.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek – tonerów oryginalnych, tonerów zastępczych, tuszy zastępczych oraz jednego rodzaju bębnów dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych spółki zo.o. w Tarnowie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania. Zadanie 1 – tonery, tusze zastępcze Zadanie 2 – tonery oryginalne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: tonery, tusze zastępcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52714,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36595,82
 • Oferta z najniższą ceną: 36595,82 / Oferta z najwyższą ceną: 40733,42
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: tonery oryginalne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39445,23
 • Oferta z najniższą ceną: 39445,23 / Oferta z najwyższą ceną: 41955,42
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczegółowo określonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Zamawiany towar jest towarem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach jakościowych, wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, w związku z czym zachodzą przesłanki umożliwiające udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznychStrona internetowa / tablica ogłoszeń

Tarnów, dn. 8 kwietnia 2013 r.

ZPS-AG-333/2/7/2013

 

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na zadanie „dostawa artykułów biurowych”

 

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający przekazuje następujące informacje:

a)             w przedmiotowym postępowaniu , w oparciu o kryterium określone w SIWZ, w ramach poszczególnych zadań, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 • Zadanie 1 – Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto – 36 595,82 zł,
 • Zadanie 2 – Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto –  39 445,23 zł.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie zapytania o cenę jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Wykonawcę Copytec Marcin Ramian zawiera w ramach każdego z zadań najniższą cenę za dostawę przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Zamawiającego.

b)        Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie 1: Tonery, tusze zastępcze

 • Gigabajt Przemysław Niemiec, ul. Kasztanowa 14/17, 33-101 Tarnów – cena zadania brutto – 37 525,70 zł;  – 97,52 pkt
 • Druk Tech Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów – cena zadania brutto – 37 175,52 zł; – 98,44 pkt
 • MBM Electronics Spółka Jawna Maria Francuz Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2, cena zadania brutto – 40 733,42 zł; – 89,84 pkt
 • Marcom Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zgoda 15, 60-128 Poznań, cena zadania brutto – 37 413,45 zł;  – 97,81 pkt
 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto – 36 595,82 zł.  – 100 pkt

 

Zadanie 2: Tonery oryginalne

 • Gigabajt Przemysław Niemiec, ul. Kasztanowa 14/17, 33-101 Tarnów – cena zadania brutto – 39 522,36 zł; – 99,8 pkt
 • Druk Tech Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów – cena zadania brutto –  40 663,80 zł; – 97,00 pkt
 • MBM Electronics Spółka Jawna Maria Francuz Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2, cena zadania brutto – 41 955,42 zł; – 94,02 pkt
 • Marcom Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zgoda 15, 60-128 Poznań, cena zadania brutto – 41 323,77 zł; – 95,45 pkt.
 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto –  39 445,23 zł. – 100 pkt

 

Otrzymują:

1 x tablica ogłoszeń / strona internetowa

1 x a/a

 

 


Zespół Przychodni Specjalistyczych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support