UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OŚWIADCZENIE o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Znajdą Państwo tutaj  informacje na temat systemu potwierdzania ubezpieczeń w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

uprawnieni do świadczeń

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych są osoby ubezpieczone.

ewuś

Od 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość elektronicznego potwierdzania uprawnień do świadczeń zdrowotnych w ogólnopolskim systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców  (eWUŚ). Potwierdzenia tego w imieniu pacjenta dokonuje podmiot leczniczy, w którym pacjent ma mieć udzielone świadczenie zdrowotne, jeżeli posiada dostęp do eWUŚ.

W Zespole Przychodni Specjalistycznych weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych dokonywana jest za pośrednictwem systemu eWUŚ.

Weryfikacji w systemie eWUŚ dokonuje się na podstawie numeru ewidencyjnego PESEL. W przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno być potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

koordynacja

W stosunku do osób posiadających prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zamieszkujących na terytorium Polski, którym Fundusz wydał poświadczenie, czyli tzw. rezydentów UE, istnieje możliwość weryfikacji uprawnień za pośrednictwem systemu eWUŚ. Osoby, które nie mają statusu rezydenta UE, zobowiązane są do przedstawienia dokumentu unijnego potwierdzającego ubezpieczenie. Rodzaj dokumentu jakim pacjent powinien się posługiwać, uzależniony jest od celu, w jakim przebywa na terytorium Polski oraz charakteru tego pobytu.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń zdrowotnych są:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • Certyfikat Tymczasowy zastępujący EKUZ,
 • Poświadczenie wydane przez NFZ do dokumentów unijnych S1, DA1, E106, E109, E120, E121 i E123,
 • Dokument unijny S2, S3, DA1, E112 lub E123.

Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń

dokumenty

Jeżeli nie jest możliwe potwierdzenie uprawnień do świadczeń w systemie eWUŚ lub system informuje, że NFZ nie potwierdza takiego prawa, należy okazać jeden z poniższych dokumentów ubezpieczenia – taki sam jak przed wprowadzeniem elektronicznej weryfikacji.

umowa o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę ( nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i odprowadzeniu składek,
 •  legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy – jeżeli jest w posiadaniu świadczeniobiorcy.

Od 1 stycznia 2010 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestał wydawania legitymacji ubezpieczeniowych.

dzialalność gospodarcza

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej),
 • dowód wpłaty składki w KRUS,

emeryci

 •  legitymacja emeryta lub rencisty,
 •  zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg

W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3 i 4 pozycja numeru zawiera znaki „—„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia.

bezrobotni

 •  aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

dobrowolne ubezpieczenie

 •  umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

członkowie rodziny

 •  dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia ( druk ZUS RMUA + ZUS ZCNA jeśli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 roku lub ZUS ZCZA jeśli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 roku),
 •  aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia i odprowadzeniu składek,
 •  zaświadczenie z KRUS/ZUS o ubezpieczeniu członków rodziny
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS –jeśli świadczeniobiorca taką posiada,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 i 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

decyzja

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

zwolnienie lekarskie

 • zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia/ kserokopia zwolnienia lekarskiego. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

utrata ubezpieczenia

Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia.

Wyjątkiem są osoby, które:

 • ukończyły szkołę ponadgimnazjalną lub zostały skreślone z listy uczniów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 6 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów,
 •  ukończyły szkołę wyższą lub zostały skreślone z listy  studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy  studentów,
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania zasiłku.
oświadzcenie

Jeżeli nie mamy przy sobie aktualnego dowodu potwierdzającego prawo do świadczeń, a jesteśmy pewni swoich uprawnień, możemy złożyć oświadczenie na formularzu udostępnionym przez pracownika rejestracji.
Formularz dostępny jest także do pobrania ze strony internetowej, pod poniższym odnośnikiem:

Niepotwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych w jeden z powyższych sposobów bądź  złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia  może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010
DBO 000034332

2017 © - Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Satis.net.pl

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. W zakładce RODO znajdziesz pełną informacje na ten temat.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support