Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych

Zarząd
Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

konkurs ofert na zlecenie  udzielania  świadczeń opieki zdrowotnej

zaprasza

do składania ofert w celu  zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych przez lekarzy w Poradniach:

Chorób Płuc

Neurologiczna, Opis badania EEG

Okulistyczna, BadanieUSG

Otorynolaryngologiczna

 Chirurgii Ogólnej / Oddział Leczenia Jednego Dnia

Reumatologiczna

Umowy  o udzielanie wymienionych świadczeń  zawarte będą na okres:   1 styczeń  2014r. do   31 grudzień 2017r. Data 01.01.2014 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

Z warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi można zapoznać się w siedzibie ZPS sp. z o.o. dział kadr (pok. 417) tel 146310216 od dnia 9 grudnia 2013 r. w godzinach 8.00 – 14.00

Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych”.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 grudnia 2013r. g.12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Przychodni Specjalistycznych  sp. z o.o. i na tablicy informacyjnej w siedzibie ZPS sp z o.o.  w dniu 18 grudnia 2013r.

Tarnów, dn.9 grudnia  2013 roku