Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 2013-04-23

23 kwietnia 2013

Tarnów: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer ogłoszenia: 161448 – 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 631 02 10, faks 14 627 44 43.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek – tonerów oryginalnych, tonerów zastępczych, tuszy zastępczych oraz jednego rodzaju bębnów dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych spółki zo.o. w Tarnowie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania. Zadanie 1 – tonery, tusze zastępcze Zadanie 2 – tonery oryginalne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: tonery, tusze zastępcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52714,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36595,82
 • Oferta z najniższą ceną: 36595,82 / Oferta z najwyższą ceną: 40733,42
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: tonery oryginalne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39445,23
 • Oferta z najniższą ceną: 39445,23 / Oferta z najwyższą ceną: 41955,42
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczegółowo określonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Zamawiany towar jest towarem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach jakościowych, wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, w związku z czym zachodzą przesłanki umożliwiające udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. W zakładce RODO znajdziesz pełną informacje na ten temat.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support