Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 2013-04-23

Tarnów: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer ogłoszenia: 161448 – 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 631 02 10, faks 14 627 44 43.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek – tonerów oryginalnych, tonerów zastępczych, tuszy zastępczych oraz jednego rodzaju bębnów dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych spółki zo.o. w Tarnowie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania. Zadanie 1 – tonery, tusze zastępcze Zadanie 2 – tonery oryginalne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: tonery, tusze zastępcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52714,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36595,82
 • Oferta z najniższą ceną: 36595,82 / Oferta z najwyższą ceną: 40733,42
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: tonery oryginalne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39445,23
 • Oferta z najniższą ceną: 39445,23 / Oferta z najwyższą ceną: 41955,42
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczegółowo określonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Zamawiany towar jest towarem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach jakościowych, wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, w związku z czym zachodzą przesłanki umożliwiające udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych