Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o rozstrzygnieciu konkursu ofert na prace techniczne w zakresie protetyki

ZPS-ONR-3321/01/2014 Tarnów, dnia  7 lutego 2014

 

Dotyczy: konkursu ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie protetyki.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Udzielający zamówienia zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na prace techniczne w zakresie protetyki, została wybrana oferta złożona przez:


Pracownie Stomatologiczną Jolanta Ryżanowska, al. Piaskowa 11,
33 – 100 Tarnów 

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie konkursu ofert jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Przyjmującego zamówienie: Pracownia Stomatologiczna Jolanta Ryżanowska spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienia i jest ofertą korzystną cenowo.