Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Neurologicznej, Pracowni Elektrofizjologii EMG oraz opisu badania EEG

Znak: ZPS – KA  – 50/ 2014                                               Tarnów,  15.04.2014r.

 

Dotyczy :     Konkursu Ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni  Neurologicznej, Pracowni Elektrofizjologii EMG oraz opisu badania EEG.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Udzielający zamówienie zawiadamia, iż w  przedmiotowym postępowaniu w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych w Poradni neurologicznej ,  Pracowni Elektrofizjologii EMG oraz  opisu badania EEG  została wybrana jako najkorzystniejsza oferta :

 

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska, lek. med. Robert Świątek, neurolog, 33-100 Tarnów, ul. Czapskiego 19