Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Konkurs ofert na prace techniczne w zakresie protetyki

Zarząd
Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

konkurs ofert na prace techniczne w zakresie protetyki

(CPV: 33.13.81.00-7)

(Czas realizacji zamówienia: 5 marca 2014 r. – 28 luty 2017 r.)

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

 

Szczegółowe materiały o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji oraz formularze ofertowe wraz z projektem umowy dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia:

 Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1, pok. 427

od dnia 27 stycznia 2014 r., w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.zps.tarnow.pl, zakładka „Konkursy ofert”. Informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 14 63 10 203.

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 4 lutego 2014 r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie protetyki”.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 lutego 2014r. g.12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

 

 Termin związania ofertą    30 dni od  upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Tarnów, dn. 24 stycznia  2014 roku

Materiały do pobrania: