Konkurs ofert na prace techniczne w zakresie ortodoncji

28 listopada 2013

Zarząd
Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

konkurs ofert na prace techniczne w zakresie ortodoncji

(CPV: 33.13.50.00.00-5)

(Czas realizacji zamówienia: 1 styczeń 2014 r. – 31 grudzień 2016 r.)

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

 

Szczegółowe materiały o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji oraz formularze ofertowe wraz z projektem umowy dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia:

 Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1, pok. 427

 od dnia 27 listopada 2013 r., w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.zps.tarnow.pl, zakładka „Konkursy ofert”. Informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 14 63 10 203.

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 9 grudnia 2013 r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert
na wykonywanie prac technicznych w zakresie ortodoncji”.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 grudnia 2013r. g.12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

 

 Termin związania ofertą    30 dni od  upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Tarnów, dn. 27 listopada  2013 roku

Materiały do pobrania:

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. W zakładce RODO znajdziesz pełną informacje na ten temat.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support