Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na prace techniczne w zakresie ortodoncji

                    ZPS-ONR-3321/01/2013

Tarnów, dnia 13 grudnia 2013 r.

 

Dotyczy: konkursu ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie ortodoncji.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Udzielający zamówienia zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na prace techniczne w zakresie ortodoncji, została wybrana oferta złożona przez:


Pracownie Protetyczną Beata Wierzbicka, ul. Cz. Miłosza 29,
33 – 100 Tarnów 

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie konkursu ofert jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Przyjmującego zamówienie: Pracownia Protetyczna Beata Wierzbicka spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienia i jest ofertą korzystną cenowo.